Rekordid | Records

POPS Estonia rekorditena registreeritakse POPS Estonia liikmete poolt püstitatavaid rekordeid kõigis FAI poolt tunnustatud langevarjuspordi rekordite kategooriates ning lisaks sellele distsipliinides “Hit and Rock” ja “Hüppeid 24 tunni jooksul”. Kõik rekordiürituses osalejad peavad omama selle sooritamiseks piisavat pädevust vastavalt Eestis kehtivatele nõuetele. FAI võistluslitsentsi olemasolu ei ole nõutav. Rekordiüritusest on soovitav eelnevalt teavitada Top Pop-i; rekordiürituse õnnestumist tõendavad materjalid tuleb Top Pop-ile esitada ühe kuu jooksul rekordi püstitamisest.

POPS Estonia registers the records made by its members in all parachuting record categories recognized by the FAI, as well in the disciplines “Hit and Rock” and “Jumps in 24 hours”. All participants in the record attempts must have the appropriate proficiency as required by Estonian regulations. Possession of the FAI Sporting License is not mandatory. If possible, the Top Pop should be notified of record attempts in advance; proof of records must be delivered to the Top Pop within one month of the successful record attempt.

Kehtivad rekordid – Current records

Varasemad rekordid – Past records